­­­Bezpečnost vašich osobních údajů a ochrana soukromí jsou naší prioritou!

Velmi nás těší váš zájem o naši společnost. Ochrana osobních údajů má pro celý tým ISUZU Sales Deutschland GmbH zvláště vysokou prioritu.

Prostřednictvím následujících informací bychom vám proto rádi poskytli přehled o tom, jak v souladu s platnými zákonnými předpisy nakládáme s vašimi osobními údaji a jak je zajištěna jejich ochrana.

Žádáme vás, abyste se pravidelně informovali o obsahu našeho prohlášení o ochraně osobních údajů. Prohlášení o ochraně osobních údajů upravíme, jakmile to bude nutné v důsledku změny námi prováděného zpracování osobních údajů.

 

Definice pojmů 
 

V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů jsou použity následující pojmy:

Osobní údaje jsou zde všechny informace, které se vztahují k osobám, a to nejen jednoznačně jako jméno a adresa nebo datum narození, ale i nepřímo, například e-mailová adresa, telefonní číslo, mobilní číslo, IP adresa, identifikátor, ID uživatele, identifikátor zařízení, data prohlížeče zařízení, které daná osoba použila a další, které jsou vyjádřením fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo sociální identity této osoby a s jejichž pomocí lze tuto osobu identifikovat. 

Anonymizace znamená změnu osobních údajů takovým způsobem, že jednotlivé podrobnosti o osobních nebo faktických okolnostech nelze přiřadit konkrétní nebo identifikovatelné fyzické osobě vůbec nebo pouze s nepřiměřeně velkou investicí času, nákladů a pracovní síly.

Poskytovatel služeb a zpracovatel: K zajištění našich služeb někdy potřebujeme další poskytovatele, kteří našim jménem poskytují určité služby a na základě našich pokynů zpracovávají osobní údaje. Jsou to například poskytovatelé hostingu či služeb softwarové podpory nebo marketingové agentury pro dialogový marketing. Jedná se vždy o poskytovatele služeb, kteří jsou na základě smlouvy o zpracování zakázek přísně vázáni našimi pokyny a konkrétním účelem, nebo kteří jsou v případě, že se jedná pouze o doplňkové služby, vázáni dohodou o ochraně osobních údajů k dodržování technicky a organizačně nezbytných opatření na ochranu osobních údajů uživatelů. 

Zpracování je každé nakládání s osobními údaji a každé jejich použití, ať už s pomocí automatizovaného procesu nebo bez něj. Použitím osobních údajů je každý proces týkající se osobních údajů, například jejich sběr, organizování, pořádání, ukládání, přizpůsobování nebo změna, čtení, dotazování, používání, zveřejňování prostřednictvím přenosu, šíření nebo jakákoli jiná forma poskytování, srovnávání nebo odkazování, omezování, mazání nebo likvidace.

Profilování je každý typ automatizovaného zpracování osobních údajů, které spočívá v použití těchto osobních údajů k vyhodnocení určitých osobních aspektů týkajících se fyzické osoby, zejména za účelem vyhodnocení či předvídání aspektů týkajících se pracovního výkonu, ekonomické situace, zdraví, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa pobytu nebo změny místa pobytu této fyzické osoby.

Správce údajů neboli osoba odpovědná za zpracování je fyzická nebo právnická osoba, instituce nebo jiný orgán, který sám nebo společně s jinými osobami rozhoduje o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů. Pokud jsou účely a prostředky tohoto zpracování stanoveny právem EU nebo právem členských států, lze správce, respektive konkrétní kritéria jeho jmenování stanovit v souladu s právem EU nebo právem členských států.

Příjemcem je fyzická nebo právnická osoba, orgán, instituce nebo jiný subjekt, které jsou osobní údaje sdělovány, bez ohledu na to, zda se jedná o třetí stranu či nikoli. Orgány, které mohou přijímat osobní údaje v rámci konkrétního vyšetřování podle práva EU nebo práva členských států, se však za příjemce nepovažují. 

Třetí stranou  je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, instituce nebo jiný orgán kromě subjektu údajů, správce údajů, zpracovatele a osob, které jsou na přímou odpovědnost správce nebo zpracovatele oprávněny zpracovávat osobní údaje. 

Souhlas Souhlas je každý projev vůle subjektu údajů, týkající se konkrétního případu a provedený informovaným a jednoznačným způsobem formou prohlášení nebo jiného jednoznačně potvrzujícího aktu, kterým subjekt údajů dává na vědomí, že souhlasí se zpracováním svých osobních údajů.

 

Pověřenec pro ochranu údajů

Správce údajů

ISUZU Sales Deutschland GmbH
Schieferstein 11 a
65439 Flörsheim
Německo
Tel.: +49 (0) 6145 5491 000
Internet: www.isuzu-sales.de

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů jsou:

ISUZU Sales Deutschland GmbH
E-mail pověřence pro ochranu osobních údajů: datenschutz@isuzu-sales.de

Každý subjekt údajů se může kdykoli obrátit na naše pověřence pro ochranu osobních údajů s dotazy a podněty týkajícími se ochrany osobních údajů.

 

Možnost kontaktu prostřednictvím internetových stránek

Webové stránky společnosti ISUZU Sales Deutschland GmbH obsahují na základě zákonných předpisů informace, které umožňují rychlý elektronický kontakt s naší společností a přímou komunikaci s námi, včetně všeobecné adresy pro tzv. elektronickou poštu (e-mailová adresa). Pokud se subjekt údajů obrátí na správce údajů e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře, budou jím poskytnuté osobní údaje automaticky uloženy. Osobní údaje, které subjekt údajů dobrovolně poskytne správci údajů, jsou uchovávány za účelem zpracování nebo kontaktování subjektu údajů.

 

Kontaktní formuláře na webových stránkách

Společnost ISUZU Sales Deutschland GmbH zpracovává a používá osobní údaje, které jsou získávané v rámci dotazů podávaných prostřednictvím různých on-line formulářů. Přitom se může jednat o žádost o nabídku, o objednávku brožury, o žádost o zkušební jízdu nebo o obecný požadavek kontaktu.   

 

Zpracovávané a použité údaje

Zpracovávají se následující kategorie osobních údajů:

 • Adresa (ulice, číslo domu, PSČ, město/obec, země)
 • Kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa)
 • Údaje o osobě (příjmení, jméno)

 

Kontaktní formuláře Facebook

Společnost ISUZU Sales Deutschland GmbH zpracovává a používá osobní údaje, které jsou získány v rámci poptávky zkušební jízdy prostřednictvím reklamních inzerátů na facebookové stránce ISUZU Sales Deutschland GmbH.

 

Zpracovávané a použité údaje

Zpracovávají se následující kategorie osobních údajů:

 • Adresa (PSČ, město/obec, země)
 • Kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa)
 • Údaje o osobě (příjmení, jméno, profese)

 

Účel zpracování dat / právní základ 

Společnost ISUZU Sales Deutschland GmbH zpracovává osobní údaje v souladu s ustanoveními Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR). Sběr, použití a zpracování údajů probíhá výhradně za účelem zpřístupnění internetové nabídky včetně všech jejích obsahů a funkcí, plnění objednávek prospektů, provedení a zpracování dohody o zkušební jízdě, respektive vytvoření nabídky, jakož i zodpovězení obecných žádostí o kontakt. Pokud neobdržíme výslovné svolení k použití údajů nad rámec tohoto účelu, ukládáme, zpracováváme a používáme údaje pouze tehdy a tak dlouho, dokud je to nezbytné pro splnění příslušného požadavku.

 

Při zpracování vašich osobních údajů se opíráme o následující právní základy:

 • Obecné nařízení EU o zpracování osobních údajů (GDPR), článek 6 (1) a) nám umožňuje zpracování vašich osobních údajů na základě vašeho souhlasu pro účely uvedené v tomto článku.
 • Obecné nařízení EU o zpracování osobních údajů (GDPR), článek 6 (1) b) zahrnuje zpracování údajů, které je potřebné pro plnění smlouvy, jakož i pro předsmluvní opatření, například při zkušební jízdě
 • Obecné nařízení EU o zpracování osobních údajů (GDPR), článek 6 (1) c) nám umožňuje zpracování vašich osobních údajů na základě zákonné povinnosti, například povinnosti archivace podle účetního a daňového práva.
 • Obecné nařízení EU o zpracování osobních údajů (GDPR), článek 6 (1) f) nám umožňuje zpracování vašich osobních údajů v případě oprávněného zájmu na zpracování z naší strany nebo ze strany třetí osoby a vaše zájmy, pokud nejsou vaše základní práva a svobody v rozporu s tímto zpracováním, například:
   
  • Analýza použití našich webových stránek a vytváření příslušných zpráv
  • Poskytování servisních funkcí pro návštěvníky webových stránek
  • Zabránění poškození a/nebo odpovědnosti firmy prostřednictvím přiměřených opatření
  • Uplatnění, výkon nebo obrana právních nároků

 

Přístup k údajům

V závislosti na účelu, pro který shromažďujeme vaše osobní údaje, můžeme tyto předat nebo zpřístupnit příjemcům následujících kategorií, kteří pak budou vaše osobní údaje zpracovávat výhradně pro tyto účely:

a) V rámci naší společnosti a naší sítě prodejců a servisních dílen:

 • naši oprávnění zaměstnanci,
 • přidružené společnosti,
 • členové naší sítě autorizovaných prodejců a autorizovaných smluvních servisních dílen, které jste označili jako upřednostňované autorizované prodejce nebo autorizované smluvní servisní dílny nebo kteří se nacházejí ve vašem okolí (na základě vašeho PSČ a adresy) nebo s nimiž jste měli kontakt,
 • ISUZU Bank, Schieferstein 5 (Industriegebiet West), 65439 Flörsheim/ Německo

b) Externí obchodní partneři:

 • poskytovatelé služeb / smluvní zpracovatelé: pověření a pokyny vázaní poskytovatelé služeb (smluvní zpracovatelé) získávají osobní údaje pro tyto účely, pokud zaručují vhodná technická a organizační opatření, aby zpracování probíhalo v souladu s Obecným nařízením EU o zpracování osobních údajů (GDPR) a aby byla zaručena ochrana práv subjektu údajů. (Například poskytovatelé služeb pro zaslání marketingových materiálů; reklamní a promo agentury – za předpokladu, že jste udělili svůj souhlas.)

c) Další třetí osoby:

 • tam, kde je to předepsáno nebo ze zákona nutné pro ochranu společnosti Isuzu Sales Deutschland GmbH
 • v zájmu dodržení zákonů, dotazů úřadů, soudních nařízení, právních řízení, povinností v souvislosti s podáváním zpráv a poskytováním informací úřadům a podobně.

 

Kontakt s autorizovanými smluvními prodejci a smluvními servisními dílnami

Když kupujete vozidlo nebo jiný produkt či službu od některého z našich autorizovaných prodejců nebo autorizovaných servisních dílen, nebo pokud jim poskytnete nebo sdělíte osobní údaje, máte s tímto autorizovaným prodejcem nebo autorizovanou servisní dílnou samostatný vztah. V takovém případě budou za zpracování vašich osobních údajů zodpovědní tito prodejci nebo servisní dílny, případně společně s námi. Všechny dotazy nebo žádosti týkající se zpracování vašich osobních údajů některým z autorizovaných prodejců nebo autorizovaných servisních dílen adresujte přímo jim.

Jak je identifikován vámi upřednostňovaný autorizovaný prodejce nebo autorizovaná servisní dílna? Upřednostňovaný autorizovaný prodejce nebo autorizovaná servisní dílna (1) je autorizovaný prodejce nebo autorizovaná servisní dílna, kterého/kterou jste si vybrali jako upřednostňovaného prodejce / upřednostňovanou servisní dílnu, nebo (2) kterého jsme identifikovali jako vhodného autorizovaného prodejce nebo autorizovanou servisní dílnu na základě vašeho sídla (nejbližší prodejce/dílna na základě vašeho PSČ nebo adresy) nebo na základě průběhu historie vašich kontaktů s naší sítí, pakliže jste takový výběr neučinili.

 

Uložení a smazání osobních údajů  

Námi zpracovávané údaje budou smazány nebo jejich zpracování bude omezeno podle ustanovení článků 17 a 18 GDPR. Není-li v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů výslovně uvedeno, budou u nás uložené údaje vymazány nebo anonymizovány, jakmile již nebudou potřebné pro zamýšlený účel a jejich vymazání nebude v rozporu s žádnými zákonnými požadavky na archivaci. Pokud nebudou údaje smazány, protože jsou vyžadovány pro jiné zákonem dovolené účely, bude jejich zpracování omezeno. To znamená, že budou uzamčeny a nebudou zpracovány pro jiné účely. To platí např. pro údaje, které musí být uchovávány z obchodních nebo daňových důvodů.

 

Práva na ochranu údajů

 

Pokud jde o vaše osobní údaje, máte následující práva:

Právo na informace podle článku 15 GDPR
Kdykoli můžete požadovat informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, odkud tyto údaje pocházejí a za jakým účelem a jakým způsobem je zpracováváme.

Právo na přenositelnost údajů podle článku 20 GDPR
Máte právo obdržet osobní údaje, které jste nám poskytli, v běžném strukturovaném, strojově čitelném formátu a předat je třetí osobě podle svého výběru nebo si je nechat předat námi.

Právo na opravu podle článku 16 GDPR
Pokud zjistíte chybu ve svých osobních údajích nebo si všimnete, že jsou neúplné nebo nepřesné, můžete nás požádat o opravu nebo doplnění těchto údajů.

Právo na omezení zpracování podle článku 18 GDPR
Máte právo požadovat omezení zpracování svých osobních údajů.

Právo na smazání údajů podle článku 17 GDPR
Můžete nás požádat o smazání svých osobních údajů, pokud neexistuje zákonná výjimka.

Právo vznést námitku, odvolání souhlasu podle článku 21 GDPR
Máte právo kdykoli a z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů, které provádíme na základě oprávněných zájmů ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. f GDPR. Vaše osobní údaje již nebudeme zpracovávat, s výjimkou případů, kdy můžeme prokázat přesvědčivé oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo ochraně právních nároků.

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinkem do budoucna. Tím není dotčena zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu až do odvolání.

Svou námitku nebo odvolání adresujte na datenschutz@isuzu-sales.de.

 

Stížnost u dozorčího orgánu podle článku 77 GDPR
Pokud se domníváte, že i přes naše úsilí existuje důvod pro stížnost, máte jako subjekt údajů právo podat stížnost u dozorčího orgánu pro ochranu údajů. Subjekt údajů nás ovšem může předem kontaktovat, aby se vyjasnily jakékoli nejasnosti a pochybnosti.

 

Soubory cookie

Mapy Google

Na naší webové stránce používáme službu Mapy Google (API) společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (dále jen Google).

Mapy Google je služba umožňující zobrazit na webové stránce mapy, na kterých jsou vyznačeni naši distribuční partneři, kteří ve svém sortimentu vedou naše produkty.
Právním základem zpracování vašich osobních údajů je vámi udělený souhlas podle článku 6, odst. 1, písm. a GDPR.

Vyvoláním podstránky, která obsahuje takovou mapu, dochází k přenosu a uložení informací, jako je vaše IP adresa, na serveru Google v USA.

Pokud máte účet Google a jste přihlášeni, budou data kromě toho přímo přiřazena k vašemu účtu. Pokud jste uživatelem Google a nechcete, aby společnost Google propojila údaje shromážděné o vás s vašim účtem Google, můžete tomu zabránit tak, že se před návštěvou naší stránky odhlásíte z Google a smažete soubory cookie ve svém zařízení.
I v případě, že nejste uživatelem Google, případně nejste přihlášeni, ukládá Google údaje jako profily užívání a vyhodnocuje je na základě oprávněných zájmů o zobrazování personalizované reklamy, průzkumu trhu a uspořádání svých webových stránek v souladu s potřebami uživatelů (článek 6, odst. 1, písm. f GDPR).

Máte právo vznést námitku proti tomuto vytváření profilů užívání. Pro uplatnění tohoto práva na vznesení námitky se musíte obrátit na společnost Google.

Na adrese https://adssettings.google.com/authenticated můžete provést další nastavení ohledně použití vašich údajů pro personalizovanou reklamu.

Pokud chcete v budoucnu zabránit přenosu svých údajů do společnosti Google prostřednictvím služby Mapy Google, máte možnost deaktivovat Mapy Google vypnutím JavaScript ve vašem prohlížeči.
Podmínky použití Google naleznete na adrese:
http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html

Dodatečné podmínky použití pro Mapy Google naleznete na adrese:
https://www.google.com/intl/cs/help/terms_maps/

Podrobné informace o ochraně údajů v souvislosti s použitím služby Mapy Google naleznete na internetové stránce Google (Zásady ochrany osobních údajů): https://policies.google.com/privacy?hl=cs

 

Správce značek Google

Na našich webových stránkách používáme Správce značek Google pro uspořádané a zjednodušené integrování různých kódů a služeb na našich webových stránkách. Správce značek Google je službou společnosti Google Ireland Limited (dále jen Google), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

„Značky“ jsou úryvky kódu vložené do kódu JavaScript nebo HTML, které slouží k extrakci informací pro konkrétní nástroje. K těmto informacím mohou patřit například údaje o tom, jak dlouho jste strávili na našem webu, nebo jak jste se na náš web dostali. Pomocí Správce značek Google lze na web implementovat různé nástroje, aniž byste museli měnit zdrojový kód webu. Správce značek Google spravuje integrované značky a reguluje podmínky, za kterých jsou příslušné nástroje aktivovány (např. při přístupu na určitou podstránku).

Samotný nástroj Správce značek neshromažďuje žádné osobní údaje, ale zajišťuje pouze spuštění implementovaných značek, které naopak mohou shromažďovat osobní údaje. Správce značek Google k těmto údajům nepřistupuje. Pokud byla deaktivace provedena na úrovni domény nebo souboru cookie, zůstane to v platnosti pro všechny sledovací značky implementované pomocí Správce značek Google.

Bližší informace o Správci značek naleznete na adrese: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/tag-manager/use-policy/

 

Google Analytics

Na našich webových stránkách používáme Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Google Analytics používá takzvané soubory cookie, které jsou uloženy do vašeho počítače a které umožňují analýzu používání našich webových stránek.
Informace generované těmito soubory cookie, jako je čas, místo a frekvence návštěv webových stránek, včetně vaší IP adresy, se přenášejí do společnosti Google, kde jsou ukládány. Nelze vyloučit, že vaše údaje budou předány také společnosti Google v USA nebo v třetích zemích.

Na našich webových stránkách používáme Google Analytics s funkcí anonymizace IP adresy. V takovém případě zkrátí společnost Google vaši IP adresu ještě na území členských států Evropské unie nebo jiných smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru, a tím ji anonymizuje.
Google zpracovává vaše údaje naším jménem za účelem vyhodnocení používání našeho webu, vytváření zpráv o aktivitě na našem webu a za účelem poskytování dalších služeb souvisejících s použitím webových stránek a internetu. Google může tyto informace předat třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon, nebo pokud třetí strany zpracovávají tyto údaje jménem společnosti Google.

Integrací Google Analytics sledujeme účel analýzy chování uživatelů na našem webu v zájmu neustálého zlepšování naší nabídky. Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je souhlas, který jste nám předem udělili, článek 6 odst. 1 písm. a GDPR.
Instalaci souborů cookie můžete zabránit příslušným nastavením softwaru vašeho prohlížeče. Upozorňujeme však, že v takovém případě možná nebudete moci využívat všechny funkce našeho webu v plném rozsahu.

Google navíc nabízí možnost deaktivace pro nejběžnější prohlížeče, což vám poskytuje větší kontrolu nad tím, které údaje Google shromažďuje a zpracovává. Pokud aktivujete tuto možnost, nebudou se do Google Analytics přenášet žádné informace o návštěvě webových stránek. Aktivace nezabrání přenosu informací k nám nebo do jiných služeb webové analýzy, které můžeme použít. Další informace o možnosti deaktivace poskytované společností Google a zapnutí této možnosti najdete na následujícím odkazu: tools.google.com/dlpage/gaoptout
Kliknutím na následující odkaz můžete Google Analytics zabránit ve shromažďování údajů. Bude nastaven soubor cookie pro neúčast na sběru dat (opt-out), který znemožní budoucí shromažďování vašich údajů při návštěvě našich webových stránek:

Více informací o Google Analytics naleznete na adrese:
https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/cz/.

Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=cs

 

Reklamní funkce Google Analytics

Po udělení souhlasu používáme na našem webu remarketingovou funkci Google Analytics, která nám umožňuje oslovit uživatele, kteří již navštívili náš web.

Pomocí této funkce analyzujeme vaše chování a zájmy, abychom vás mohli cíleně oslovit s připojenými, personalizovanými reklamními inzeráty na jiných webových stránkách.

K provedení této analýzy se používají soubory cookie první strany (např. soubory cookie Google Analytics) v kombinaci se soubory cookie třetích stran (např. soubory cookie DoubleClick). Prostřednictvím souborů cookie jsou pak zaznamenávány vaše návštěvy na našich webových stránkách a anonymizovány údaje o jejich použití. Přitom neprobíhá ukládání žádných vašich osobních údajů.

Uložení souborů cookie DoubleClick můžete zabránit kliknutím na následující odkaz: google.com/settings/u/0/ads/plugin
Bude nastaven soubor cookie pro neúčast na sběru dat (opt-out), který znemožní budoucí shromažďování vašich údajů při návštěvě našich webových stránek.

 

Demografické charakteristiky

Po udělení vašeho souhlasu používáme rovněž funkci Demografické charakteristiky služby Google Analytics. Tato vytváří zprávy obsahující informace o věku, pohlaví a zájmech návštěvníků našich webových stránek. Tyto údaje pocházejí z kontextové inzerce společnosti Google a také z údajů o návštěvnících poskytovatelů třetích stran a nelze je přiřadit ke konkrétní osobě.

Tyto údaje používáme pro marketingové účely a pro neustálé zlepšování naší nabídky.

Máte také možnost deaktivovat tuto funkci prostřednictvím nastavení reklam ve vašem účtu Google.

 

Google Ads 

Správce údajů integroval do těchto internetových stránek službu Google AdWords. Google AdWords je služba pro internetovou reklamu, která umožňuje inzerentům zobrazovat reklamu ve výsledcích vyhledávačů Googlu i v reklamní síti Googlu. Služba Google AdWords umožňuje inzerentovi předem nastavit určitá klíčová slova, s jejichž pomocí bude reklama zobrazována ve výsledcích vyhledávačů Googlu jen tehdy, když uživatel vyvolá ve vyhledávači výsledek vyhledávání související s klíčovými slovy. V reklamní síti Google jsou reklamy distribuovány na tematicky relevantní webové stránky pomocí automatického algoritmu a s přihlédnutím k dříve definovaným klíčovým slovům.

Provozovatelem služeb Google AdWords je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Účelem Google AdWords je inzerovat naše internetové stránky zobrazováním kontextově relevantní reklamy na stránkách společností třetích stran a ve výsledcích vyhledávače Google a zobrazovat reklamu třetích stran na našich webových stránkách.

Pokud se subjekt údajů dostane na naši webovou stránku prostřednictvím reklamy Google, uloží Google v informačně-technologickém systému subjektu údajů tzv. konverzní soubor cookie. Co jsou soubory cookie, již bylo vysvětleno výše. Konverzní soubor cookie ztrácí platnost po třiceti dnech a neslouží k identifikaci subjektu údajů. Dokud nevyprší platnost konverzního souboru cookie, zjišťuje se s jeho pomocí, zda byly na našich webových stránkách navštíveny určité podstránky, například nákupní košík ze systému e-shopu. Konverzní cookie umožňuje nám i Googlu pochopit, zda subjekt údajů, který navštívil naše webové stránky prostřednictvím reklamy AdWords, vygeneroval obrat, jinými slovy, zda realizoval nebo zrušil nákup.

Data a informace získané na základě použití konverzního souboru cookie používá Google k sestavování statistik návštěv našich webových stránek. My pak tyto statistiky návštěv používáme k určení celkového počtu uživatelů, kteří nás navštívili prostřednictvím reklam AdWords, abychom tak mohli posoudit úspěšnost či neúspěšnost příslušné reklamy AdWords a v budoucnu optimalizovat naše reklamy AdWords. Naše společnost ani žádní další inzerenti Google AdWords neobdrží od společnosti Google žádné informace, na jejichž základě by bylo možno identifikovat subjekt údajů.

Konverzní soubor cookie se používá k ukládání osobních údajů, například webových stránek navštívených subjektem údajů. Při každé návštěvě naší webové stránky se tyto osobní údaje, včetně IP adresy internetového připojení použitého subjektem údajů, přenesou do společnosti Google ve Spojených státech amerických. Tyto osobní údaje ukládá společnost Google ve Spojených státech amerických. Tyto osobní údaje shromážděné v rámci technického procesu může Google předat třetím stranám.

Jak již bylo uvedeno výše, subjekt údajů může odpovídajícím nastavením v použitém internetovém prohlížeči kdykoli zakázat ukládání souborů cookie naší webovou stránkou a trvale tak odmítnout ukládání souborů cookie. Takové nastavení použitého internetového prohlížeče by společnosti Google rovněž zabránilo umístit konverzní cookie do IT systému subjektu údajů. Kromě toho lze soubor cookie, který již byl uložen službou Google AdWords, kdykoli smazat prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů.

Subjekt údajů má také možnost vznést námitku proti kontextové reklamě společnosti Google. K tomu musí subjekt údajů vyvolat z každého internetového prohlížeče, který používá, odkaz https://adssettings.google.com/authenticated?hl=cs a provést požadovaná nastavení.

Další informace a příslušné zásady ochrany osobních údajů společnosti Google najdete na adrese https://policies.google.com/privacy?hl=cs.

 

Remarketing na Facebooku

Na našem webu používáme remarketingovou funkci Custom Audiences společnosti Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko (dále jen Facebook).

Účelem této funkce je prezentovat vám, jakožto návštěvníkovi našich webových stránek, v rámci návštěvy sociální sítě Facebook reklamní inzeráty (Facebook Ads) na základě vašich zájmů.

Za tímto účelem byla do tohoto webu implementována značka pro remarketing na Facebooku. Prostřednictvím této značky bude při návštěvě webové stránky vytvořeno přímé spojení se servery Facebooku. Přitom se na server Facebooku přenesou informace o tom, že jste navštívili tyto webové stránky a Facebook přiřadí tento údaj k vašemu osobnímu uživatelskému účtu na Facebooku.

Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je předem udělený souhlas, článek 6 odst. 1 písm. a GDPR.

Další informace o shromažďování a používání údajů společností Facebook a o vašich právech a možnostech ochrany vašeho soukromí najdete v zásadách o ochraně osobních údajů společnosti Facebook na adrese facebook.com/about/privacy.

Shromažďování dat ze strany Facebooku můžete zakázat kliknutím na následující odkaz. Bude nastaven soubor cookie pro neúčast na sběru dat (opt-out), který znemožní budoucí shromažďování vašich údajů při návštěvě našich webových stránek:

Alternativně můžete deaktivovat remarketingovou funkci Custom Audiences na adrese facebook.com/settings/?tab=ads#_=_. Za tímto účelem musíte být přihlášeni k Facebooku.

 

Sociální zásuvné moduly

V zájmu optimalizace naší on-line nabídky jsme do našich webových stránek integrovali tzv. sociální zásuvné moduly (dále jen zásuvné moduly), článek 6 odst. 1 písm. f GDPR. Přitom používáme tlačítka Shariff bezpečná pro ochranu osobních údajů. To znamená, že osobní údaje jsou provozovatelům sociálních sítí přenášeny pouze tehdy, když jste kliknutím na tlačítka aktivovali zásuvné moduly, například facebookové tlačítko Sdílet.

Při návštěvě naší webové stránky, na které jsou instalovány zásuvné moduly, vytvoří váš prohlížeč případně přímé spojení se servery příslušného poskytovatele (např. Facebooku). To proto, že obsah zásuvného modulu je odeslán vám, respektive do vašeho zařízení. Během tohoto procesu budou poskytovateli přenesena data, například informace, že váš prohlížeč přistoupil na příslušnou stránku. Tyto informace a také vaše IP adresa jsou pak poskytovatelem zpravidla uloženy na serveru v USA. Pokud jste sami uživatelem příslušné platformy a jste přihlášeni, může poskytovatel přiřadit návštěvu naší webové stránky k vašemu profilu.

Pokud interagujete se zásuvným modulem, tedy, pokud například kliknete na „sdílet“, informace se přenesou přímo k poskytovateli a uloží se na serverech. Tyto informace budou poté uloženy na váš profil na Facebooku a zveřejněny.

Pokud jste uživatelem takové platformy a nechcete, aby poskytovatel propojil údaje shromážděné o vás s vašim profilem, můžete tomu zabránit odhlášením od příslušného poskytovatele a odstraněním souborů cookie před návštěvou našich webových stránek.

Pokud si vůbec nepřejete, aby se zásuvné moduly načítaly, můžete si do prohlížeče instalovat doplněk, který tomu zabrání. (https://noscript.net/)

 

 

Facebook

Používáme zásuvné moduly sociální sítě Facebook.com, kterou provozuje společnost Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko (dále jen Facebook).

Poznáte to podle jednoho z log na Facebooku (bílé „f“ na modrém pozadí nebo „f Sdílet“). Seznam těchto zásuvných modulů naleznete zde:
https://developers.facebook.com/docs/plugins/

Další informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů společností Facebook a o dalším zpracování, používání a vašich právech a možnostech nastavení, pomocí kterých můžete chránit své soukromí, naleznete v zásadách o ochraně osobních údajů Facebooku:
https://www.facebook.com/about/privacy/

V nastavení profilu mohou uživatelé Facebooku provést také další nastavení týkající se použití údajů pro reklamní účely.
Souhlas s evropskou legislativou o ochraně osobních údajů zaručuje Facebook tím, že je certifikován v rámci dohody Privacy Shield:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

 

YouTube

Na našich webových stránkách používáme videa z YouTube, která jsou k dispozici na internetové platformě www.youtube.de.

K integraci videí na naše webové stránky používáme službu YouTube společnosti Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Díky integraci YouTube na náš web vám umožňujeme prezentaci různých videí, která si můžete prohlédnout přímo na našem webu.

Používáme režim rozšířené ochrany osobních údajů, aby vaše IP adresa nebyla zaslána YouTube a aby do vašeho počítače nebyly uloženy soubory cookie již při otevření naší webové stránky s vloženým videem. To znamená, že YouTube uloží vaše osobní údaje pouze v případě, že si prohlédnete video vložené na naši stránku. Jakmile kliknete na video a spustíte jeho přehrávání, budou shromážděny a na YouTube přeneseny vaše osobní údaje, jako je IP adresa.

V případě, že jste v té době přihlášeni ke svému účtu YouTube, budou tyto informace přiřazeny k vašemu uživatelskému účtu.

Přitom nelze vyloučit, že YouTube nebo Google přenesou shromážděné údaje také na servery v třetích zemích.

Právním základem pro popsané zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. f GDPR. YouTube integrujeme z důvodu našeho oprávněného zájmu o optimální uspořádání a optimalizaci naší online nabídky.

Nejste však povinni poskytnout osobní údaje. Za určitých okolností však neposkytnutí osobních údajů může mít za následek, že naši webovou stránku nebudete moci používat v plném rozsahu nebo vůbec.

Další informace najdete v zásadách ochrany osobních údajů YouTube nebo Google, které naleznete zde: https://policies.google.com/privacy?hl=cs

 

Vimeo

K zobrazování videí používáme na našem webu Vimeo. Přitom se jedná o službu Vimeo, LL C, 555 West 18 th Street, New York, New York 10011, USA, dále jen Vimeo.

Zpracování uživatelských údajů na probíhá zčásti na serverech Vimeo v USA.

Právním základem pro toto zpracování je článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá ve zlepšování kvality naší internetové prezentace.

Pokud navštívíte stránku našeho webu, na které je vloženo video, je pro zobrazení videa navázáno připojení k serverům Vimeo v USA. Z technických důvodů je přitom nutné, aby Vimeo zpracovalo vaši IP adresu. Kromě toho se zaznamená také datum a čas vaší návštěvy našich webových stránek.

Pokud jste během návštěvy některé z našich internetových stránek, do které je vloženo video Vimeo, přihlášeni k Vimeo, může Vimeo přiřadit takto shromážděné informace k vašemu osobnímu uživatelskému účtu. Pokud tomu chcete zabránit, musíte se před návštěvou našeho webu odhlásit z Vimeo nebo patřičně konfigurovat svůj uživatelský účet Vimeo.

Pro účely funkce a analýzy použití využívá Vimeo webovou analytickou službu Google Analytics. Google Analytics ukládá soubory cookie do vašeho zařízení prostřednictvím vašeho internetového prohlížeče a odesílá společnosti Google informace o používání našich internetových stránek, do kterých je vloženo video Vimeo. Přitom nelze vyloučit, že společnost Google bude tyto informace zpracovávat v USA.

Pokud s tímto zpracováním nesouhlasíte, máte možnost zabránit instalaci souborů cookie provedením příslušných nastavení ve svém internetovém prohlížeči. Podrobnosti naleznete v části Soubory cookie výše.

Právním základem je článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá ve zlepšování kvality našich webových stránek a v oprávněném zájmu společnosti Vimeo o statistickou analýzu chování uživatelů pro účely optimalizace a marketingu.

Vimeo nabízí na adrese

http://vimeo.com/privacy

další informace o sběru a použití údajů i o vašich právech a možnostech ochrany vašeho soukromí.

 

Google reCAPTCHA

V naší internetové prezentaci používáme službu Google reCAPTCHA ke kontrole a zamezení automatizovaných přístupů takzvaných botů na naše webové stránky. Jedná se přitom o službu společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (dále jen Google).

Prostřednictvím této služby může Google zjistit, z které webové stránky byl odeslán požadavek, i IP adresu, z níž jste použili tzv. funkci reCAPTCHA. Kromě vaší IP adresy zaznamená Google případně i další informace, které jsou potřebné pro zpřístupnění a zajištění této služby.   

Právním základem je článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá v bezpečnosti naší internetové prezentace a v ochraně před nežádoucími automatizovanými přístupy ve formě spamu a podobně.

Na adrese

https://policies.google.com/privacy?hl=cs

nabízí Google podrobné informace o všeobecném zacházení s vašimi uživatelskými údaji.

 

Google Fonts

V naší internetové prezentaci používáme k zobrazení externích typů písma službu Google Fonts. Jedná se přitom o službu společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (dále jen Google).

 

Google Fonts používáme, abychom v naší internetové prezentaci umožnili zobrazení určitých druhů písma.

Služba Google Fonts je lokálně instalována na našem hostitelském serveru, takže nedochází ke zpracování údajů třetí stranou.

Právním základem je článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá v optimalizaci a hospodárném provozu našich internetových stránek.

 

Údaje uchazečů o zaměstnání

V případě žádosti o zaměstnání zpracováváme osobní údaje poskytnuté v rámci vaší žádosti.

Zpravidla se přitom jedná o jméno, datum narození, životopis, státní příslušnost/pracovní povolení apod. pro výběrové řízení, uzavření pracovního poměru a správu uzavřených a ukončených pracovních smluv.

K realizaci procesu ucházení se o zaměstnání dále potřebujeme také vaše soukromé kontaktní údaje, jako jsou adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa.

Prosíme vás, abyste nám nezasílali osobní údaje, které nejsou potřebné pro proces ucházení se o zaměstnání. To se týká především zvláštních kategorií osobních údajů týkajících se biometrie, sexuality nebo světonázoru.

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě článku 6 odst. 1 písm. b GDPR ke zdůvodnění nebo uzavření pracovní smlouvy. To je také účel jejich zpracování.

Po dosažení příslušného účelu (ukončení procesu ucházení se o zaměstnání, respektive uzavření pracovního poměru) budou vaše údaje uchazeče vymazány v souladu se zákonnými lhůtami pro archivaci.

 

Rozsah platnosti

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na tyto webové stránky. Jeho platnost končí ve chvíli, kdy webové stránky opustíte otevřením jiného odkazu nebo jinak a přejdete na jiné webové stránky.

Najdete nás také na sociálních sítích. Ty slouží k tomu, abychom mohli udržovat kontakt s našimi aktivními zákazníky nebo zájemci a poskytovat i tam informace o našich produktech.
Najdete nás na:

Instagramu: https://www.instagram.com/isuzu_de_at/
Facebooku: https://www.facebook.com/isuzu.de.at
YouTube: https://youtube.com/channel/UCJ52i0rdK6V_Ye_wP7DUaaw
Xing: https://www.xing.com/companies/isuzusalesdeutschlandgmbh/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/isuzu-sales-deutschland-gmbh/

Údaje, které získáme v rámci těchto kanálů na sociálních sítích, když nám uživatelé píšou zprávy nebo s námi jinak komunikují, zpracováváme v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.

Zpracování osobních údajů uživatelů probíhá na základě našeho oprávněného zájmu na efektivním informování uživatelů a na komunikaci s nimi podle článku 6 odst. 1 písm. f. GDPR (za tímto účelem viz též číslice 5, Kontaktování)
Pokud jsou uživatelé požádáni příslušnými poskytovali platforem o souhlas se zpracováním osobních údajů, právním základem pro zpracování je článek 6 odst. 1 písm. a. a článek 7 GDPR.

Pokud nás navštívíte na některém z našich kanálů na sociálních sítích, mohou být vaše údaje zpracovávány i mimo EU.

Poskytovatelé platforem také pravidelně zpracovávají údaje pro průzkum trhu a reklamní účely. Za tímto účelem se do počítačů uživatelů ukládají soubory cookie, které ukládají údaje za účelem vytvoření profilů použití a aktivování reklamní inzerce, která je vám přizpůsobená na míru (kontextová reklama). Na to nemáme žádný vliv.

Pokud byste chtěli uplatnit svá práva subjektu údajů, rádi bychom upozornili, že nejúčinnějším postupem je jejich prosazení u poskytovatele platformy. Ten vám může nejrychleji poskytnout informace a přijmout opatření, protože má k údajům přímý přístup.

Facebook: https://www.facebook.com/policy.php
Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388
Google: https://policies.google.com/privacy?hl=cs
Xing: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=de_DE